Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond

18 MEI 2019

Korenkwartet

- Vrouwenkoor Kwintessens

- Purmerends Gemengd Koor

- Sirvente

- Projectkoor Beverwijk


De koren zingen eigen repertoire maar ook enkele stukken gezamenlijk.


Aanvang 15.00 uur

Locatie: Meerstraat 62 te Beverwijk

Open Vriendenmaaltijd op Witte donderdag 18 april 2019.

We mochten velen met een veelheid aan achtergronden ontvangen.

We hopen volgende jaar dit evenement te herhalen.

Voorstelling Esther, een Perzisch sprookje

Doopsgezinde gemeente Aalsmeer, Zijdstraat 55, Aalsmeer

Zondag 8 juli 2018: dienst, lunch en voorstelling Esther, een Perzisch sprookje

De dienst zelf begon om 10.30 uur! De lunch vond plaats om 12.00 uur en de voorstelling ‘Esther, een Perzisch sprookje’ begon om 12.30 uur.

Samen met de doopsgezinde gemeenten Haarlem, IJmond, Haarlemmermeer en Aalsmeer vierden wij een bijzondere dag op 8 juli.

Voor de voorstelling werden ook de Open Hof Kerk en de RK Karmel uitgenodigd. De bij ons al bekende Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek presenteerden een actuele en muzikale versie van een oud Oosters verhaal. Het verhaal van Esther gaat over macht en misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Een belangrijke rol is weggelegd voor de muziek. Van Glabbeek bespeel verschillende Perzische instrumenten, zoals de tar, de sitar en de daf. De regie was in handen van Heleen Hennink.

Het verhaal in het kort: In een schoonheidswedstrijd wordt Esther gekozen tot nieuwe koningin van Perzië. Wat de koning dan nog niet weet: Esther is Joods. Kort daarna dreigt haar volk te worden uitgeroeid door Haman, de hoogste ambtenaar van het land. Esther komt in actie om dat te verhinderen. Zij slaagt in haar opzet. De dreiging wordt afgewend.

Tot op vandaag herdenken joden deze goede afloop met een vrolijk feest: Poerim.

Klik hier om

DE WAARHEID EN DE WEG

het onbekende gezicht van de Islam

Weleens van Bektashi gehoord? Het is een mystieke stroming binnen de islam. ‘Mystiek’ betekent in dit geval: zoekend naar een diepere betekenis van het geloof, de Koran. Die zoektocht vergt niet alleen veel betrokkenheid en aandacht maar ook openheid naar de meningen en opinies van anderen. En zo zijn de Bektashi’s dus: open, verdraagzam en

vreedzam.

 Ze zoeken naar wat mensen verbindt, wat ze met elkaar kunnen delen. Hun

bakermat ligt weliswaar in Turkije maar vanwege de vervolgingen moesten ze dat gebied verlaten. Tegenwoordig leven ze vooral in de Balkan, in landen zoals Albanië en Macedonië waar ze trouwens ook veel problemen ondervinden. In februari 2018 is de wereldleider van de Bektashi Orde Baba Mondi voor de eerste

keer in ons land geweest. Hij werd door de organisatie uitgenodigd waar Lukasz voor

werkt: The International Association forReligious Freedom. Daar zijn de

Bektashi’s al een tijdlang bij betrokken, want het idee van open dialoog en samenwerking van mensen van verschillende geloofsrichtingen, waar IARF voor staat, past bij hun eigen levenshouding. Ter gelegenheid van dit bezoek heeft slechts één vrij toegankelijke ontmoeting met de Baba plaats gevonden op 24 februari 2018 en wel in... ONZE KERK.

Deze bijeenkomst begon om 14.00 uur met een korte inleiding waarna onze gast een lezing hield.

de tekst te bewerken

˜De bloedwreker is achter u"

Radicale wederdopers uit Beverwijk en hun visioen van het Nieuwe Jeruzalem (1534-1536)

Lezing door Sander Wassing op 7 december 2017, 20.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Meerstraat 62 te Beverwijk.

In een van de Martelaarsspiegels uit de zeventiende eeuw vinden we het verhaal terug van Augustijn, een bakker uit Beverwijk. De man werd opgepakt omdat hij doopsgezind was en stierf na een periode van gevangenschap de vuurdood. Waarom moest hij dit gruwelijke lot ondergaan? Voor aan antwoord op die vraag moeten we terug naar de tijd dat de doperse geloofsrichting ontstond. Zonder twijfel vormden de radicale wederdopers van 1530 tot 1536 namelijk de grootste bedreiging voor de gevestigde orde. Zij luisterden niet naar het wereldlijke of geestelijke gezag maar alleen naar profeten die spraken over de komst van het einde der tijden. In 1534 grepen wederdopers de macht in Münster. Hier moest het Nieuwe Jeruzalem op aarde tot stand komen zoals voorspeld in het Bijbelboek Openbaringen. De Münsterse wederdopers stonden onder leiding van de Leidse Jan Beukelsz (Jantje van Leiden) en de Haarlemse bakker Jan Matthijszoon.

Nadat Münster heroverd was vielen de wederdopers in splintergroeperingen uiteen. In 1535 en 1536 doken zij op in Noord- en Zuid-Holland. Zij pleegden daar een reeks bloedige aanslagen. Uit enkele archiefbronnen blijkt dat er in Beverwijk al lang voor de arrestatie van bakker Augustijn dopers woonden. Eén van de leidende figuren achter zo'n aanslag was bijvoorbeeld een zekere Cornelis Pietersz uit Beverwijk. Hij dook begin 1535 op in Leiden met een som geld waar zijn geloofsgenoten wapens van moesten kopen. Een gevangen genomen wederdoper vertelde dat Cornelis '...........den broeders verkondicht heeft dat die verlossinge van hemluyden aenstaende was'.

Waarom wilden wederdopers uit o.a. Beverwijk, Wijk aan Zee en Krommenie in het voorjaar van 1534 scheep gaan naar Münster om het Nieuwe Jeruzalem te helpen stichten? Aan welke gevaren stonden de eerste wederdopers bloot? Waarom moest de doperse bakker Augustijn uit Beverwijk in 1556 de vuurdood sterven? Deze vragen werden tijdens de lezing aan de orde gesteld.

Deze lezing werd door Sander Wassing gehouden in de Doopsgezinde kerk, Meerstraat 62 te Beverwijk op donderdagavond 7 december 2017. De avond werd bijzonder goed bezocht door leden van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland en de VDGIJ.

Een unieke lezing in de Doopsgezinde Kerk in Beverwijk op zaterdag 30 september 2017 om 14.00 uur

Diet Koster 50 jaar onder Palestijnen,

het verhaal van een Nederlandse vrouw, werkend en wonend op de Westbank van Israël.

Diet Koster is een Nederlandse, doopsgezinde vrouw, die van 1967 tot 2008, het jaar van haar pensionering, een kinderhuis heeft geleid in Ayzaria, het Bijbelse Bethanië, midden in de Westbank in Israël. Sinds de bouw van de muur is ze in Palestina terecht gekomen. Vroeger kon je van haar huis zo de Olijfberg over naar de oude stad van Jeruzalem lopen, dat is nu niet mogelijk meer.

Christelijke organisaties voor hulp- en vredeswerk uit Zwitserland en Nederland hebben haar het werken onder en tussen Palestijnen mogelijk gemaakt.Na haar pensionering is ze er blijven wonen, maar komt ze hier graag vertellen over hoe het is te leven in bezet gebied, zowel voor haar zelf als voor haar kinderen en hun families.

23 jongens en 3 meisjes had ze in haar kinderhuis onder haar hoede, de een langer dan de ander, maar niemand korter dan twee jaar. De meeste van haar kinderen kwamen uit probleemgezinnen, sommigen hadden hun ouders verloren. Of ze nu Christen of Moslim waren, Diet voedde ze naast elkaar op. Ze kan boeiend vertellen over allerlei problemen waar ze mee te maken kreeg.

Zelf durfde ze jarenlang niet naar Europa te reizen (zelfs als ze een visum kreeg) uit angst dat ze Israël niet meer in kwam.

Het is, zeker na de bouw van de muur, voor de mensen moeilijk om een inkomen te verdienen. Vroeger was Ayzaria een forensendorp zonder landbouw of eigen industrie. Ook nu is er haast geen werk. Als je werk in Israël kunt krijgen, moet je altijd door de controleposten en ben je afhankelijk van de willekeur van de controleurs.

Zo'n 25 nieuwsgierigen kwamen luisteren naar haar verhalen. Inmiddels is Diet Koster al weer vertrokken uit Nederland. We zijn haar dankbaar voor de geanimeerde en interessante middag en wensen haar al het goede op 'haar' Westbank.

Klik hier om de tekst te bewerken

Vrouwen voor Vrede IJmond bestaat 35 jaar

Op vrijdag 22 september 2017 was de vredesfietstocht, die de IJmondse Vrouwen voor Vrede hebben ontwikkeld ter gelegenheid van hun 35-jarig bestaan. De tocht was ongeveer 40 km lang en leidde langs monumenten en symbolen van vrede en ontmoeting. Deze staan verspreid tussen Akersloot en Velsen-noord: vredespalen, wereldwinkels, gemeentehuizen met de Mayors for Peace, vredesbomen en kerken. Tijdens de tocht werden routeboekjes aangeboden aan de burgemeesters (Mayors for Peace) en de "eigenaren" van de verschillende monumenten. De tocht eindigde in onze kerk, waar de niet geheel droog gebleven deelnemers werden onthaald met koffie en thee. Ook onze gemeente kreeg een routeboekje uit handen van zr. Brandenburg aangeboden

0